Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Cel opracowania.
Zważywszy, że Parlament Europejski i Rada przyjęły w kwietniu 2016 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane: „RODO”), zaś przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste, niniejszy dokument ma na celu udzielenie Państwu informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w szczególności o sposobie, celach i podstawach tego przetwarzania.
Troska o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas również ważna jak świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie instalacji elektrycznych oraz urządzeń elektroenergetycznych, stąd też prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem, który stanowi realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO może zostać zrealizowany również w sposób ograniczony albo rozszerzony w stosunku do niniejszej Polityki prywatności, z zastrzeżeniem zgodności z RODO, a także w odrębnej w formie w zależności od konkretnego celu i sposobu zbierania Państwa danych osobowych.

2. Zakres stosowania.
Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszelkich przypadków przetwarzania Państwa danych osobowych przez Elektromontaż - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul Wieruszowska 12/16, w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych.
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3. Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą: Elektromontaż - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul Wieruszowska 12/16, NIP: 5272647215, REGON: 142784000, kapitał zakładowy 3 120 600,00 PLN opłacony w całości; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000842369 (dalej: „Elektromontaż”).
Spółka Elektromontaż jako administrator ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, oraz jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

4. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.
Elektromontaż dochowuje najwyższej staranności, aby Państwa dane osobowe były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; („ograniczenie przechowywania”);
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Szczególne omówienie zasad, na jakich może odbywać się przetwarzanie Państwa danych osobowych znajdziecie Państwo w RODO.

5. Cele przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są lub mają być stroną albo której jesteście Państwo przedstawicielem lub podjęcie działań przed zawarciem takowej umowy, w tym ofertowanie, negocjacje handlowe, kontaktowanie się z Państwem w związku z jej realizacją itp.;
 2. rozpatrywanie skarg i reklamacji, czy też realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji, o ile takowe uprawnienia występują;
 3. świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter (o ile ma zastosowanie);
 4. obsługa różnych zgłoszeń, komunikatów lub próśb (np. przez internetowy formularz kontaktowy), niezależnie od tego, czy dotyczą zawarcia lub realizacji umowy;
 5. poprawa jakości świadczonych przez Elektromontaż usług lub dostarczanych produktów lub towarów, np. poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
 6. zarządzanie aktywnością na stronach internetowych Elektromontaż, poprzez ich monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 7. marketing bezpośredni produktów, towarów i usług Elektromontaż;
 8. tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności;
 9. ustalenie, zabezpieczenie, dochodzenie roszczeń przez Elektromontaż lub przez stronę trzecią, jak również obrony przed roszczeniami Państwa lub jakichkolwiek osób trzecich;
 10. wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom;
 11. prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami lub uczestniczenie w takich postępowaniach, niezależnie od charakteru;
 12. ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu budynku siedziby Elektromontaż oraz terenu wokół budynku siedziby, o ile takowy monitoring jest stosowany.

6. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych.
Przetwarzania Państwa danych osobowych następować będzie na następujących podstawach:

 1. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. z uwagi na fakt, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Elektromontaż - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej - art. 6 ust. 1 lit. d) RODO;
 5. w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Elektromontaż lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 6. odnośnie tzw. danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, co dotyczy w szczególności danych dotyczących zdrowia – na podstawach przewidzianych w art. 9 ust. 2 RODO.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych z uwagi na jego niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Elektromontaż dotyczy w szczególności obowiązków nałożonych przez przepisy prawa podatkowego, rachunkowości, czy też przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Z kolei przetwarzanie z uwagi na niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Elektromontaż lub przez stronę trzecią dotyczy przypadków przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 5) – 12) niniejszej Polityki prywatności, np. w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Elektromontaż, czy też ustalenia, zabezpieczenia, lub dochodzenia roszczeń przez Elektromontaż lub przez stronę trzecią, jak również obrony przed roszczeniami Państwa lub jakichkolwiek osób trzecich.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z powyższych warunków (podstaw) przetwarzania danych osobowych. Tym samym możliwe jest przetwarzanie Państwa danych osobowych na więcej niż jednej podstawie, jak również dalsze przetwarzanie tychże danych w sytuacji odpadnięcia którejkolwiek z podstaw przetwarzania przy zachowaniu aktualności przez co najmniej jedną z pozostałych.

7. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją.
Przez odbiorcę rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
Szczególną kategorię stanowi również podmiot przetwarzający, przez co rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty:

 1. świadczące usługi telekomunikacyjne i informatyczne;
 2. świadczące usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia danych;
 3. za pomocą których świadczymy usługi lub dostarczamy produkty lub towary, w szczególności podwykonawcy w umowach o roboty budowlane lub podmioty dla których takie czynności realizujemy, np. inwestorzy, zamawiający, generalni wykonawcy itp.
 4. banki oraz podmioty umożliwiające nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
 5. prowadzące działalność pocztową lub kurierską bądź świadczące na naszą rzecz usługi transportowe;
 6. świadczące usługi w zakresie procesów księgowych, kadrowo-płacowych, rekrutacyjnych i szkoleniowych lub ich wsparcia;
 7. świadczące usługi prawne lub zajmujące się windykacją należności;
 8. inne podmioty z Grupy Elektromontaż oraz Grupy Kapitałowej PG Energy, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących;
 9. organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Elektromontaż obowiązków (np. urzędy skarbowe, PIP, ZUS itp.).

8. Okres, przez który będą przetwarzane Państwa dane osobowe.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, jaki jest niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
Co do zasady okresem przechowywania Państwa danych osobowych jest okres realizacji umowy (obejmujący wszelkie wzajemne obowiązki i uprawnienia z niej wynikające), której są Państwo stroną lub której w charakterze przedstawiciela Państwo występujecie, przy czym z uwagi na różnorodne podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych okresy przetwarzania mogą być następujące, np.:

 1. w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu cofnięcia przez Państwa zgody;
 2. w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Elektromontaż - przez okres jaki przetwarzanie danych osobowych wymagane jest przez przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, np. dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe lub inne stanowią inaczej;
 3. w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Elektromontaż lub przez stronę trzecią - co do zasady do całkowitego zaspokojenia lub wygaśnięcia tychże prawnych interesów, co wynikać będzie z wygaśnięcia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń Państwa, Elektromontaż lub jakiejkolwiek strony trzeciej;
 4. w sytuacjach, gdy okres przechowywania danych niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie może zostać powiązany z określonym obowiązkiem prawnym lub prawnie uzasadnionym interesem – przez okres 3 (trzech) lat celem zachowania zasady rozliczalności.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego, przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być dopuszczalne lub wręcz konieczne z uwagi na np. realizację umowy, szczególny przepis prawa lub inny prawnie uzasadniony interes.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą.
Uprzejmie informujemy, iż mają Państwo prawo do żądania od Elektromontaż jako administratora Państwa danych osobowych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Przetwarzanie Państwa danych osobowych nadal jest możliwe, o ile występuje co najmniej jedna, inna podstawa prawna przetwarzania.

10. Skarga do organu nadzorczego.
W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy w Państwa ocenie narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dobrowolność podania danych osobowych.
W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zależności od celu ich przetwarzania może być:

 1. warunkiem zawarcia i realizacji ewentualnej umowy, której Państwo (lub podmiot w imieniu lub na rzecz którego Państwo działacie) i Elektromontaż są lub mają być stronami lub podjęcia działań ze strony Elektromontaż przed zawarciem takowej umowy;
 2. wymogiem dostarczania newslettera, o ile występuje;
 3. wymogiem uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie w przypadku kontaktu za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Elektromontaż lub w innej formie.

W przypadku, gdy wymagają tego szczególne przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie.

12. Automatyzm przetwarzania danych osobowych, w tym profilowanie.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to  istotnie wpływać na Państwa sytuację (art. 22 RODO).
W ramach wykonywanych czynności korzystamy jednak z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach internetowych, jak również podejmujemy działania marketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, o którym mowa w art. 22 RODO. Więcej o korzystaniu z plików cookies możecie dowiedzieć się Państwo w dokumencie pn. „Polityka cookies”.

13. Przekazywanie Państwa danych osobowych do państw trzecich.
Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), (dalej: „EOG”), tj. do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

14. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
Przykładamy wielką wagę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Państwa dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Elektromontaż w tym celu wdrożył również szereg polityk, których niniejsza Polityka prywatności jest jedną z części. Pamiętać jednak należy, iż żaden sposób przesyłania danych, w szczególności przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

15. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
Wszelkie wnioski, zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzanych w Elektromontaż Pani/Pana danych osobowych należy kierować na adres e-mail: dane.osobowe@elektromontaz.com lub pisemnie na adres siedziby Elektromontaż.

16. Zmiany Polityki prywatności.
Elektromontaż na bieżąco weryfikuje aktualność postanowień niniejszej Polityki prywatności pod kątem aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeb praktyki obrotu gospodarczego. W przypadku zmiany niniejszej Polityki prywatności zaktualizowana wersja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Elektromontaż pod adresem: http://www.elektromontaz.com/ oraz w budynku siedziby Elektromontaż.

Strona wykorzystuje pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies".